ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΑ ΜΕΛΗ

Άρθρο 4 – Κατηγορίες Μελών

Η Ένωση απαρτίζεται από τα μέλη της. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, πάρεδρα, συνδεδεμένα και επίτιμα μέλη.

Άρθρο 5 – Τακτικά Μέλη

Τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν ενήλικα άτομα, ανεξάρτητα από φύλο ή εθνικότητα, εφόσον υπάγονται σε μία από τις πιο κάτω περιπτώσεις :

(i) Είναι στελέχη ως στελέχη χρηματοδοτήσεως της Ελληνικής Ναυτιλίας σε ελληνικές ή ξένες Τράπεζες, και έχουν εργαστεί τουλάχιστον επί μία πενταετία σε τράπεζες στον τομέα της χρηματοδοτήσεως της ναυτιλίας. Ως στελέχη για τους σκοπούς αυτής της υποπαραγράφου νοούνται υπάλληλοι τραπεζών που έχουν θέση διαχειριστού πελατειακών σχέσεων (account officers ή  credit officers) ή ανώτερη.

(ii) Είναι διευθυντικά χρηματοοικονομικά στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών εφόσον έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν σε Τράπεζα τουλάχιστον επί μία πενταετία.

(iii) Είναι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι σε θέματα χρηματοδοτήσεως ναυτιλίας με επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον πέντε ετών, εφόσον τυγχάνουν ευρύτερης αναγνωρίσεως για την εμπειρία τους σε θέματα χρηματοδοτήσεως της ναυτιλίας και εφόσον δοθεί ειδική έγκριση για την εγγραφή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως.

(iv) Είναι χρηματοοικονομικά στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, ακόμη και αν δεν έχουν εργαστεί σε Τράπεζα, εφόσον τυγχάνουν ευρύτερης αναγνωρίσεως για την εμπειρία τους σε θέματα χρηματοδοτήσεως της ναυτιλίας και εφόσον δοθεί ειδική έγκριση για την εγγραφή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως.

(v) Είναι ευρυτέρου κύρους στελέχη Τραπεζών, οι οποίες ασχολούνται με την χρηματοδότηση της Ελληνικής ναυτιλίας, εφόσον έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ή μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες στο χώρο της χρηματοδοτήσεως της ναυτιλίας και εφόσον δοθεί ειδική έγκριση για την εγγραφή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(vi) Άτομα τα οποία είχαν κατά το παρελθόν τα προσόντα που προβλέπονται από τις πιο πάνω υποπαραγράφους (i) – (iv), εφόσον δοθεί ειδική έγκριση για την εγγραφή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της ένωσης.

Τα τακτικά μέλη θα έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, περιλαμβανομένου και του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Άρθρο 6 – Πάρεδρα μέλη

Πάρεδρα μέλη μπορούν να γίνουν ενήλικα άτομα, ανεξάρτητα από φύλο ή εθνικότητα, εφόσον:

(i) εργάζονται ως στελέχη σε Τμήματα Τραπεζών που ασχολούνται με τη χρηματοδότηση της Ελληνικής ναυτιλίας ή σε επιχειρήσεις χρηματοοικονομικών συμβούλων της ναυτιλίας.

(ii) εργάζονται ως χρηματοοικονομικά στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, εφόσον δοθεί ειδική έγκριση για την εγγραφή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα πάρεδρα μέλη θα μπορούν να μετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της Ενώσεως και στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου χωρίς δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Θα μπορούν επίσης να μετέχουν σε επιτροπές, ομάδες Εργασίας και άλλες δραστηριότητες που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα πάρεδρα μέλη που αποκτούν τα προσόντα για να γίνουν τακτικά μέλη μπορούν με αίτησή τους και μετά έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου να γίνουν τακτικά μέλη.

Άρθρο 7 – Συνδεδεμένα μέλη

Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να γίνουν μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (διδακτικό προσωπικό) ή άλλα ενήλικα άτομα, ανεξάρτητα από το φύλο ή την εθνικότητα, εφόσον ασχολούνται με δραστηριότητες συναφείς προς την χρηματοδότηση της ναυτιλίας και τυγχάνουν γενικώτερης αναγνωρίσεως υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί ειδική έγκριση για την εγγραφή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη των ¾ των μελών του.

Τα συνδεδεμένα μέλη θα μπορούν να μετέχουν στις δραστηριότητες της Ενώσεως πλήν της Γενικής Συνελεύσεως και δεν θα έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Άρθρο 8 – Επίτιμα μέλη

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) παμψηφεί λαμβανομένης, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους σε μη μέλη της Ένωσης, τα οποία έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση, στην Ελληνική Ναυτιλία ή στον χρηματοοικονομικό τομέα ή γενικώτερα στην κοινωνία.

Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την καταβολή όλων των προβλεπόμενων προς την Ένωση συνδρομών και εισφορών. Απολαύουν δε όλα τα δικαιώματα των μελών, πλην αυτού να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται στις Γ.Σ., στις οποίες μπορούν να παρευρίσκονται με δικαίωμα μόνο λόγου. Ο αριθμός των επίτιμων μελών, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 1/20 του όλου αριθμού των μελών της Ένωσης που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 9 – Εγγραφή μέλους στην Ένωση

Για την εγγραφή μέλους στην Ένωση απαιτείται (i) είτε αίτηση του ενδιαφερομένου την οποία θα συνυπογράφουν και υποστηρίζουν δύο τακτικά μέλη της ένωσης, (ii) είτε πρόταση δύο τακτικών μελών της ένωσης την οποία θα αποδέχεται εγγράφως με το ίδιο ή με άλλο έγγραφο το προτεινόμενο μέλος.

Στην αίτηση ή την αποδοχή θα πρέπει να αναφέρεται ότι το υποψήφιο μέλος αποδέχεται το καταστατικό και τους σκοπούς της ενώσεως. Εφόσον απαιτείται θα συνυποβάλλονται και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ’ όσον κρίνει βάσιμη την αίτηση, την αποδέχεται και με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του υποψηφίου στο μητρώο των μελών, αλλιώς απορρίπτει την αίτηση.

Για την εγγραφή τακτικών, συνδεδεμένων και πάρεδρων μελών στην Ένωση, απαιτείται η καταβολή εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής. Τα αυτά μέλη καταβάλλουν και ετήσια συνδρομή. Τα ποσά του δικαιώματος εγγραφής και της τακτικής ετήσιας συνδρομής των μελών καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση (ή κατ’ εξουσιοδότησή της από το Δ.Σ.) και μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις κατηγορίες των μελών και να αυξομειώνονται.

Άρθρο 10 – Δικαιώματα των Μελών

Τα τακτικά μέλη που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της διοικήσεως, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής και να ψηφίζουν στις συνελεύσεις για κάθε ζήτημα που τίθεται σε ψηφοφορία, που αφορά τους σκοπούς της Ένωσης, έχουν δε το δικαίωμα να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που επιδιώκεται νόμιμα από την Ένωση. Τα πάρεδρα, τα συνδεδεμένα και τα επίτιμα μέλη έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 αντίστοιχα.

Άρθρο 11 – Υποχρεώσεις των Μελών

1. Τα μέλη ευθύνονται για την καταβολή των ετήσιων εισφορών τους. Η ετήσια συνδρομή πρέπει να καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.

2. Τα μέλη της Ενώσεως πρέπει να μετέχουν στις δραστηριότητες της ενώσεως και να προσφέρουν αφιλοκερδώς τις γνώσεις τους, τις υπηρεσίες τους και την προσωπική τους εργασία για τους σκοπούς της ενώσεως.

3. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών και δικαιώματος εγγραφής.

Άρθρο 12 – Αποχώρηση Μέλους

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την Ένωση, αφού υποβάλει αίτηση διαγραφής του από το μητρώο των μελών. H αίτηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του διαχειριστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Το μέλος που αποχωρεί υποχρεούται να καταβάλει τις τυχόν καθυστερούμενες ετήσιες ή άλλες έκτακτες εισφορές του μέχρι την ημέρα της διαγραφής του.

Άρθρο 13 – Αποβολή Μέλους

Μέλος που έχει καθυστερήσει την καταβολή της ετήσιας εισφοράς του για ένα χρόνο και παραπάνω, αποβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μόνον εάν καταβάλει τις καθυστερούμενες οφειλές είναι δυνατή η επανεγγραφή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε μέλος που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς της Ένωσης ή φέρνει αντιρρήσεις και εμπόδια στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, ή η διαγωγή του είναι οπωσδήποτε ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα της Ένωσης, αποβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η απόφαση όμως αυτή τίθεται στην κρίση της Γενικής Συνελεύσεως που αποφαίνεται οριστικά. Ένα μέλος δεν αποβάλλεται ούτε χάνει την ιδιότητα του μέλους εκ μόνου του λόγου ότι συνταξιοδοτήθηκε ή απεχώρησε από την ενεργό επαγγελματική δράση ή άλλαξε τομέα απασχολήσεως.

Άρθρο 14 – Υποχρεώσεις Διαγραφόμενων και Παραιτούμενων Μελών

Το διαγραφόμενο ή παραιτούμενο μέλος εξακολουθεί να ευθύνεται, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί σωματείων, απέναντι της Ένωσης, για τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει, κατά το χρόνο που ήταν μέλος της Ένωσης, στερείται δε του δικαιώματος να ζητήσει την επιστροφή των όσων κατέβαλε, λόγω δικαιώματος εγγραφής ή συνδρομής ή να έχει απαιτήσεις από την περιουσία της Ένωσης, είτε κατά το χρόνο της διαγραφής είτε κατά τη λύση της Ένωσης.