ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία “Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας”, η οποία θα αποδίδεται στην Αγγλική “Association of Banking and Financial Executives of Hellenic Shipping”, με έδρα τον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη, αριθμός 95.

Άρθρο 2 – Σκοπός

Οι Σκοποί της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας είναι:

(α) Η προβολή του ρόλου της Ελληνικής ναυτιλίας και της χρηματοδοτήσεώς της.

(β) Η προβολή και προώθηση του Πειραιά ως διεθνούς κέντρου χρηματοδοτήσεως της ναυτιλίας.

(γ) Η αλληλογνωριμία και αμοιβαία υποστήριξη των μελών, η ανάπτυξη του πνεύματος συναδελφικότητας μεταξύ τους και η προβολή και αναγνώριση του ρόλου τους στον Τραπεζικό και Ναυτιλιακό χώρο και γενικότερα στην κοινωνία.

(δ) Η μελέτη και έρευνα χρηματοδοτικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων που αφορούν την Ελληνική ναυτιλία.

(ε) Η επιμόρφωση σε χρηματοοικονομικά θέματα ναυτιλίας των μελών του και των στελεχών Τραπεζών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

(στ)  Η διαμόρφωση προτάσεων επί θεμάτων που αφορούν τα χρηματοοικονομικά ζητήματα της Ελληνικής ναυτιλίας.

Άρθρο 3 – Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

Η πραγματοποίηση των πιο πάνω στο άρθρο 2 σκοπών, μπορεί να επιδιωχθεί με κάθε νόμιμο μέσο. Ως τέτοια μέσα, ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

(α) Η πραγματοποίηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων και η διενέργεια συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων.

(β) Συνεργασίες με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης.

γ) Ανάπτυξη ιστοσελίδας της Ενώσεως που θα προβάλλει και θα συμβάλλει στο έργο της Ένωσης.