ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39 – Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως θα αποτελείται από τους:

1.    Αλέξανδρο Τουρκολιά του Γεωργίου, Πρόεδρο
2.    Κοκκίνη Χρήστο του Αντωνίου, Α΄ Αντιπρόεδρος
3.    Καρέλλη Νικόλαο του Ιωάννη, Β΄Αντιπρόεδρος
4.    Αναγνωστόπουλο Δημήτριο του Χαραλάμπους, Ταμίας
5.    Ξηραδάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Γενικός Γραμματέας
6.    Κωνσταντάρας Παναγιώτης του Ιωάννη, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
7.    Ροδόπουλος Αλέξανδρος του Αριστείδης, Μέλος ως τακτικά μέλη

και τους :

1.    Βουγιούκα Νικόλαο του Δημητρίου,
2.    Αφθονίδη Θεόδωρο του Αναστασίου,
3.    Ματζαβίνο Βασίλειο του Κωνσταντίνου,
4.    Γιαννιώτη Σπυρίδωνα του Ιωάννη,
5.    Βλαχούλη Ευάγγελο του Ευσταθίου, ως αναπληρωματικά μέλη, με την ανωτέρω σειρά.

Η πρώτη Εξελεγκτική Επιτροπή θα αποτελείται από τους :

1.    Τσίμπη Γεώργιο του Δημητρίου,
2.    Αντώνιο Χαράλαμπο του Ανδρέα
3.    Κοντογιάννη Απόστολο του Νικολάου ως τακτικά μέλη και τους :

1.   Θεόδωρου Λάμπρο
2.    Στράτου Σαρλοτ του Κριστοφερ
3.    Κριεμπάρδη Σεραφείμ του Δημητρίου ως αναπληρωματικά μέλη, με την ανωτέρω σειρά.

3. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού και μετά από πρόσκληση του πρώτου αναγραφόμενου ανωτέρω μέλους τους, το πρώτο Δ.Σ. και η πρώτη Ε.Ε., θα συνέλθουν σε οργανωτική συνεδρίαση για την συγκρότησή τους σε σώμα, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 32 αντίστοιχα.

Άρθρο 40