ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 34 – Πόροι της Ένωσης

Πόροι της Ένωσης είναι το δικαίωμα εγγραφής, οι ετήσιες εισφορές των μελών, δωρεές, κληροδοτήματα και κληροδοσίες των τακτικών, των επίτιμων μελών ή τρίτων, έσοδα από κινητή και ακίνητη περιουσία της Ένωσης, τυχόν έκτακτες εισφορές, οι τόκοι των κεφαλαίων, και οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έσοδο.

Άρθρο 35 – Διαχειριστικό έτος

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από την ίδρυση της Ένωσης και λήγει την 31/12/2003.

Άρθρο 36 – Βιβλία της Ένωσης

Η Ένωση τηρεί τα πιο κάτω  Βιβλία :

Α. Γενικά :

(i)    Βιβλίο Μητρώου Μελών.
(ii)    Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
(iii)    Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(iv)    Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

Β. Λογιστικά :

(i) Βιβλίο Απογραφής, όπου καταγράφεται με λεπτομέρεια κατά τη λήξη κάθε διαχειριστικού έτους η κινητή και ακίνητη περιουσία της Ένωσης.
(ii) Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων (Βιβλίο Ταμείου), όπου καταχωρούνται με λεπτομέρεια όλα τα έσοδα και οι πληρωμές της Ένωσης.
(iii) Διπλότυπο αποδείξεων, και
(iv)  Διπλότυπο ενταλμάτων πληρωμών, βάσει των οποίων ο Ταμίας της Ένωσης διενεργεί όλες τις πληρωμές όπως ορίζεται στο άρθρο 31 του παρόντος.