ΟΡΓΑΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 15 – Όργανα της Ένωσης

Όργανα της Ενώσεως είναι :
(α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών,
(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), και
(γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 16 – Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο σώμα της Ένωσης, αποφασίζει για όλες γενικώς τις υποθέσεις του και ασκεί την ανώτατη εποπτεία επί της Ένωσης.

Άρθρο 17 – Σύγκληση – Απαρτία – Πλειοψηφία

Οι γενικές συνελεύσεις των μελών της Ένωσης είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές είναι ετήσιες και συγκαλούνται μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε ημερολογιακού έτους. Οι έκτακτες γίνονται όταν το διοικητικό συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή ζητηθεί από το 1/20 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο στην οποία να αναγράφεται και το προς συζήτηση θέμα. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την υποβολή της αίτησης να καλέσει τη συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ¼ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Εφόσον υπάρχει απαρτία κατά την έναρξη της συνελεύσεως θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της. Οι αποφάσεις των συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Μη γενομένης απαρτίας κατά την πρώτη συνέλευση, τα μέλη, χωρίς άλλη πρόσκληση συνέρχονται σε επαναληπτική συνεδρίαση την 7η ημέρα από αυτή που ματαιώθηκε στον αυτό τόπο και χρόνο, οπότε η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Για την λήψη αποφάσεως που αφορά την τροποποίηση του καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 37 του παρόντος, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των μισών μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Άρθρο 18 – Πρόσκληση Μελών

Οι προσκλήσεις για την Γενική Συνέλευση γίνονται από τον πρόεδρο, υπογράφονται δε και από τον γενικό γραμματέα, ο οποίος φροντίζει να τις αποστείλει ταχυδρομικώς ή τηλεομοιοτυπικώς ή μέσω διαδικτύου (e-mail) σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη δέκα  (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως που ορίστηκε για την συνέλευση. Η πρόσκληση αναγράφει λεπτομερώς τον τόπο και χρόνο της συνεδριάσεως και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται και στα γραφεία της Ενώσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ενώσεως. Με την ανάρτηση δε αυτή θεωρείται ότι έχουν προσκληθεί όλα τα μέλη.

Άρθρο 19 – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατά την Ετήσια Τακτική Συνέλευση λογοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο δια του προέδρου για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, διαβάζεται ο απολογισμός της ταμειακής διαχειρίσεως, η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής που αφορά τον έλεγχο της διαχειρίσεως και η συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση ή όχι της διαχειρίσεως.

Επίσης εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του ερχόμενου έτους, τον οποίο προϋπολογισμό καταρτίζει υποχρεωτικά το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 20 – Αντιπροσώπευση Απόντων Μελών στις Γενικές Συνελεύσεις

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές ή Έκτακτες, μέλος της Ενώσεως, που έχει δικαίωμα ψήφου μπορεί να αντιπροσωπεύσει, με δικαίωμα ιδίας ψήφου, άλλο μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου και είναι απόν ή κωλύεται. Η αντιπροσώπευση αποδεικνύεται, πριν από τη συνεδρίαση, με έγγραφο του αντιπροσωπευομένου.

2.    Κανένας δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλος.

3.    Ο αριθμός των κατά τα ανωτέρω αντιπροσωπευομένων, συνυπολογίζεται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας κατά το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 21 – Διοικητικό Συμβούλιο

1. Την Ένωση διοικεί υπεύθυνα επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει των νόμων και του καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν την Ένωση, εκτελεί τις αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως και εφαρμόζει το καταστατικό.
Ειδικώτερα και χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες ενδεικτικές αρμοδιότητες:

(α) Προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική  λειτουργία της Ενώσεως και αποφασίζει για το πρόγραμμα δράσεως της Ενώσεως και για τις σχετικές δαπάνες.

(β) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και ορίζει τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες  για  τη  νόμιμη  σύγκληση  της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Εκπροσωπεί την Ενωση στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε  Αρχή  ή  τρίτο περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών  ή  άλλων δημοσίων,  διοικητικών,  δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών,  απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε  βαθμού  και  δικαιοδοσίας και συνάπτει  συμφωνίες  ή  συμβάσεις  κάθε  είδους με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αρχές  ή  φυσικά  και νομικά πρόσωπα.

(δ) Συντάσσει τον απολογισμό και ισολογισμό της Ενώσεως.

(ε) Εισπράττει και  εξουσιοδοτεί  την  πληρωμή χρημάτων της  Ενώσεως, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με Τράπεζες  ή  άλλους  οικονομικούς οργανισμούς ή τρίτους, ανοίγει και κινεί τραπεζικούς  λογαριασμούς  κάθε μορφής περιλαμβανομένων αλληλόχρεων, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί  και  γενικά ασχολείται  με οποιουσδήποτε τίτλους διαπραγματεύσιμους ή μη περιλαμβανομένων ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων.

(στ) Διαπραγματεύεται, χορηγεί ή λαμβάνει δάνεια και ασφάλειες οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής,  δέχεται  και  χορηγεί εγγυήσεις  από,  προς  και  υπέρ οιουδήποτε τρίτου προς ευόδωση του σκοπού της Ένωσης.

(ζ) Αγοράζει και πωλεί την κινητή ή ακίνητη περιουσία της  Ενώσεως ή οποιοδήποτε στοιχείο της, εκμισθώνει, μισθώνει, υπομισθώνει οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα της Ενώσεως.

(η) Αρχίζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή  διαδικασία, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από δικαιώματα και απαιτήσεις, παραιτείται από δικόγραφα και δικαιώματα ή από ένδικα μέσα και προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, περατώνει ή καταργεί δίκες και συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους  συμβιβασμούς με οποιοδήποτε τρίτο, επιβάλει συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, εγγράφει υποθήκες, προσημειώσεις και παρέχει την συναίνεσή του για την άρση των πιο πάνω, προβαίνει σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως και μετέχει σε διαδικασίες πτωχεύσεως, σε συνελεύσεις πιστωτών, σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και στην πτωχευτική διαδικασία εν γένει μέχρι του πέρατός της και διορίζει δικηγόρους για να εκπροσωπούν την Ένωση δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι  ενδεικτικές και υπόκεινται στους περιορισμούς του νόμου και των ειδικώτερων άρθρων του παρόντος καταστατικού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Ενώσεως, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, Μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την  έκταση  αυτής  της  ανάθεσης. Αυτή η απόφαση του ΔΣ δεσμεύει τους τρίτους εφ’ όσον τους έχει κοινοποιηθεί και μέχρις ότου τους γνωστοποιηθεί η ανάκληση ή τροποποίησή της.

Άρθρο 22 – Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Ένωσης

1. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφασίσει διαφορετικά η Ένωση εκπροσωπείται στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις της από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβανομένη σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 3, μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπησή της για ορισμένα θέματα ή για ορισμένες κατηγορίες θεμάτων και σε άλλα πρόσωπα.

2. Τα έγγραφα της Ενώσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα ή ένα μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23 – Εκλογή – Συγκρότηση σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται κάθε διετία από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου μελών της Ένωσης.

Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση με την επιμέλεια του συμβούλου που πλειοψήφησε μέσα σε 15 μέρες από την εκλογή του και εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον πρόεδρο, α΄ και β΄ αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, αναπληρωτή γενικό γραμματέα και ταμία της Ένωσης. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι για δύο χρόνια που αρχίζουν από την ημερομηνία εκλογής του. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση εφόσον αυτή λάβει χώρα το πολύ εντός διμήνου από την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.  Κατ’ εξαίρεση η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου θα λήξει κατά την Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το πρώτο εξάμηνο του έτους 2004.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι υπεύθυνα απέναντι στην Ένωση για την ζημία που θα υποστεί από αμέλεια ή από πρόθεση  και μπορεί να ανακληθούν ατομικά ή στο σύνολό τους από την γενική συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με παρουσία τουλάχιστον των μισών εγγεγραμμένων μελών και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 24 – Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το δίμηνο, μετά από πρόσκληση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα και αναγράφονται σ’ αυτήν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και συνεδριάζει έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη με πρόσκληση του Προέδρου ή αν το ζητήσουν τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται από την πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Εάν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα και συμφωνούν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις και επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως ή και χωρίς πρόσκληση. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να λαμβάνονται σε τηλεφωνικές συνεδριάσεις εφόσον υπογραφεί πρακτικό συνεδριάσεως από όλα τα μέλη. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παρόντες, αντίγραφα δε ή αποσπάσματα αυτών υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εάν κάποιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε κατά σειρά συνεδριάσεις ή καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του περισσότερο από έξι μήνες (και μετά από πρόσκληση εξακολουθεί να αρνείται την καταβολή τους),  με απόφαση των υπολοίπων μελών μπορεί να αντικατασταθεί με τον επόμενο κατά σειρά επιλαχόντα σύμβουλο. Τέτοια αντικατάσταση μπορεί να γίνει για τρεις το πολύ συμβούλους. Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε ύστερα από απόφαση της γενικής συνελεύσεως.

Άρθρο 25 – Αναπλήρωση μελών Δ.Σ.

Σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου, αποβολής ή διαρκούς κωλύματος κάποιου μέλους του διοικητικού συμβουλίου καλείται να το αναπληρώσει, με φροντίδα του προέδρου, ένα από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη καλείται η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση να εκλέξει αντικαταστάτη του εκλιπόντος μέλους. Σε περίπτωση παραιτήσεως κλπ., άνω των τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλείται Γενική Συνέλευση προς ενέργεια εκλογών και εκλογή νέου Δ.Σ.

Άρθρο 26 – Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον των δικαστηρίων και όλων γενικά των κρατικών αρχών σε όλες του τις σχέσεις και διαφορές με αυτές. Επίσης, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων, δίδει τον λόγο κατά σειρά σε όποιον τον ζητήσει και τον αφαιρεί από όσους εκτρέπονται, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των γενικών συνελεύσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνέλευση ή συνεδρίαση αν είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις, εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων, υπογράφει μαζί με τον γενικό γραμματέα όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμής, αποδείξεις ή πιστωτικούς τίτλους (επιταγή, συναλλαγματική κλπ.), όπως επίσης και κάθε πράξη αποδοχής κληρονομιών, δωρεών ή κληροδοσιών προς την Ένωση και γενικά κάθε δικαιοπρακτικό συμβόλαιο που αφορά την περιουσία της Ενώσεως. Επίσης υπογράφει μαζί με τον γενικό γραμματέα τα πρακτικά του συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του προέδρου, το οποίο διαπιστώνεται με έγγραφη δήλωσή του ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αναπληροί διαδοχικά ο α’ και εν συνεχεία ο β’ αντιπρόεδρος και σε κώλυμα και των δύο αντιπροέδρων, ο μεγαλύτερος σε ηλικία των συμβούλων, εξαιρουμένων των μελών του Δ.Σ. που κατέχουν το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.

Άρθρο 27 – Α’  Αντιπρόεδρος

Ο α΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του σε όλα εν γένει τα καθήκοντα και δικαιώματά του, εκλιπόντος δε του Προέδρου ασκεί καθήκοντα Προέδρου, μέχρι την συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Προέδρου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία έχει ψηφίσει θετικά και ο Πρόεδρος, θα μπορούν να του ανατίθενται και άλλα καθήκοντα.

Άρθρο 28 – Β’  Αντιπρόεδρος

Ο β’  Αντιπρόεδρος θα αναπληρώνει τον α΄ αντιπρόεδρο και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία έχει ψηφίσει θετικά και ο Πρόεδρος, θα μπορούν να του ανατίθενται και άλλα καθήκοντα.

Άρθρο 29 – Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάει στο γραφείο της Ενώσεως τα αρχεία και τη σφραγίδα της Ένωσης και τα βιβλία μητρώου των μελών, πρωτοκόλλου και πρακτικών ΓΣ και ΔΣ. Σε συνεργασία με τον Ταμία υποβάλλει ανά τρίμηνο προς το διοικητικό συμβούλιο λεπτομερή κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις εισφορές, συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα, τίτλους, δικαιοπραξίες της Ένωσης και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Γενικού Γραμματέα τον αναπληρεί ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και σε κώλυμα και αυτού, ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 30 – Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του σε όλα εν γένει τα καθήκοντα και δικαιώματά του. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούν να του ανατίθενται και άλλα καθήκοντα.

Άρθρο 31 – Ταμίας

Ο ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες φέρουν την σφραγίδα της Ένωσης και την υπογραφή του, τις ετήσιες εισφορές των μελών και όλα εν γένει τα έσοδα της Ένωσης. Ο ταμίας ενεργεί για κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το διοικητικό συμβούλιο και είναι υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα και σφραγισμένα με τη σφραγίδα της Ένωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει με απόφασή του ότι σε κάθε ένταλμα πληρωμής μεγαλύτερο από ένα ορισμένο ποσό, πρέπει να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου που ενέκρινε την πληρωμή της δαπάνης και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου.

Ο ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Καταθέτει σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, όλες τις εισπράξεις της Ένωσης, ενώ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορίζεται ένα ποσό που θα δικαιούται να κρατεί στα χέρια του για τις επείγουσες τυχόν δαπάνες της Ένωσης. Η ανάληψη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα ενεργείται από τον ταμία κατόπιν ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως από το διοικητικό συμβούλιο, η οποία μπορεί να αφορά και ορισμένη, σαφώς προσδιορισμένη, κατηγορία εισπράξεων ή ποσών.

Ο ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στην αρχή κάθε διμήνου υποβάλει προς το διοικητικό συμβούλιο συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου διμήνου και υποβάλει στην ετήσια γενική συνέλευση τον απολογισμό της διαχειρίσεως του έτους που έληξε και της περιουσίας της Ένωσης. Εάν ο ταμίας δεν συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο και δεν εκτελεί όσα ορίζονται με αυτό, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και αντικαθίσταται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.

Άρθρο 32 – Εξελεγκτική Επιτροπή

Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχειρίσεως της Ενώσεως σε σχέση με τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους και τις δαπάνες, ανατίθεται σε τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή από τα μέλη της Ένωσης, που εκλέγεται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και έχει θητεία ίδια με την θητεία του διοικητικού συμβουλίου.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, ιδίως δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της Ένωσης και να ζητεί οποτεδήποτε να της επιδεικνύουν το περιεχόμενο του ταμείου. Συντάσσει έκθεση περί της διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, στην πρώτη μετά την εκλογή της, συνεδρίαση, εκλέγει τον Πρόεδρό της ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες αυτής.