ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 37 – Λύση της Ένωσης

Η Ένωση λύεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

(α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απαρτία ¾ των εγγεγραμμένων και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και με πλειοψηφία ¾ των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου.

(β) Αυτοδίκαια εάν τα μέλη της Ένωσης μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (άρθρο 104 ΑΚ).

(γ) Με απόφαση του οικείου Πρωτοδικείου ύστερα από αίτηση της διοίκησης της Ένωσης ή του ενός πέμπτου (1/5) των μελών ή της εποπτεύουσας αρχής, εάν :
(i) λόγω μειώσεως του αριθμού των μελών ή άλλων αιτίων αποβεί αδύνατη η ανάδειξη διοίκησης ή γενικά καταστεί αδύνατη η εξακολούθηση της Ένωσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
(ii) έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της Ένωσης ή ύστερα από μακρόχρονη αδράνεια εγκαταλειφθεί ο σκοπός του.
(iii) επιδιώξει διαφορετικό σκοπό από αυτόν που ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του αποβεί παράνομη ή ανήθικη ή αντίθετη προς τη δημόσια τάξη (άρθρο 105 ΑΚ).
Με μέριμνα των εκκαθαριστών της Ενώσεως ή του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γνωστοποιείται η λύση της Ενώσεως, εντός ευλόγου χρόνου, προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο για εγγραφή στο βιβλίο, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Αστικού Κώδικα και ενημέρωση του σχετικού φακέλου και της εποπτεύουσας αρχής. Η καταχώρηση πιστοποιεί το γεγονός της λύσης και δεν έχει συστατικό χαρακτήρα.

Άρθρο 38 – Εκκαθάριση

1. Η εκκαθάριση ενεργείται από εκκαθαριστές. Εκκαθαριστές διορίζονται o Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ταμίας της Ένωσης. Η εξουσία τους περιορίζεται στις ανάγκες της εκκαθαρίσεως.

2.    Χρόνος εκκαθάρισης ορίζεται, το μέγιστο, ένα έτος.

3.    Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως μετά το τέλος του έργου τους, υποβάλουν στην εποπτεύουσα αρχή, έκθεση για τις ενέργειές τους προς εκκαθάριση της περιουσίας της Ένωσης.

Η εκκαθάριση ενεργείται κατά τις διατάξεις περί δικαστικής εκκαθαρίσεως κληρονομιάς που εφαρμόζονται ανάλογα.