ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Κάθε διετία, ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι αρχαιρεσίες γίνονται στο τέλος της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του αντιστοίχου έτους ή στην περίπτωση του άρθρου 25 του παρόντος στο τέλος της αντίστοιχης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Δικαιώματα του εκλέγεσθαι και του εκλέγειν έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα πάρεδρα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει. Πληρωμές καθυστερούμενων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών πριν από την ψηφοφορία.

2. Στην πρόσκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευση κατά την οποία θα γίνουν οι αρχαιρεσίες περιλαμβάνεται και πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων.

3. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς την Εφορευτική Επιτροπή το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει τα ονόματα των αιτούντων το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας αναρτώντας πίνακα των υποψηφίων στα γραφεία της Ένωσης σε εμφανές σημείο, χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

4. Η Γενική Συνέλευση, πριν από το πέρας της συνεδριάσεώς της εκλέγει με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της Ένωσης, με φανερή ψηφοφορία, τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια των εκλογών. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν πρέπει να είναι  μέλη που έχουν θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή.

5. Όλοι οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή αναγράφονται ξεχωριστά σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.

6. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διαρκεί μέχρις ότου ψηφίσουν όλα τα παρευρισκόμενα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακώς εντάξει. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να θέσει στο ψηφοδέλτιο μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και κηρύσσει το πέρας αυτής αφού προσκαλέσει τρεις φορές τυχόν παρευρισκόμενα μέλη να προσέλθουν να ψηφίσουν και αυτά δεν προσέλθουν.

7. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους (σχετική πλειοψηφία) και σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση υπό της Εφορευτικής Επιτροπής. Από αυτούς θεωρούνται εκλεγέντες ως τακτικά μέλη για μεν το Διοικητικό Συμβούλιο οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά εκλογής, για δε την Εξελεγκτική Επιτροπή οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά. Από τους υπολοίπους υποψηφίους οι πρώτοι πέντε (5) για το Διοικητικό Συμβούλιο και οι πρώτοι τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τη σειρά ψήφων που έλαβαν.

8. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την εκλογή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, το οποίο καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών της γενικής συνελεύσεως και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανακοινώνονται από την Εφορευτική Επιτροπή και αναρτώνται σε εμφανές σημείο στα γραφεία της Ένωσης.